ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Пептидни биорегулатори – малки фрагменти от белтъчна верига, съдържащи от 4 до 20 аминокиселини, подредени в строго определен ред, които играят роля на сигнално-информационни молекули в организма, като контролират синтеза на нови белтъци и стволови клетки, предизвиквайки мощна регенерация и ревитализация на органите, от които произхождат в тялото. Те се делят на нанопептиди – свръхкъси вериги от не повече от 4 последователно свързани аминокиселини и олигопептиди – малко по-дълги вериги от 5 до 15-20 аминокиселини, свързани в строго определена последователност.

Регенерация – способността на живите организми с течение на времето да възстановяват увредени клетки и тъкани, а понякога липсващи части от или цели органи.

Ревитализация – от латински „re“ – „възобновявам“ и vita – живот – дословно „възобновяване на живота“. Процес, пряко свързван с повишаване на функционалните възможности на организма.

Активно дълголетие – термин, използван за първи път като заглавие на едноименната книга, издадена през 70-те години на 20-и век на академик Александър Александрович Микулин. Активното дълголетие е максимално възможно удължаване на продължителността на човешкия живот, успоредно със запазване на физическия, умствения и творческия капацитет на човека, през възможно най-голяма част от неговия живот.

Антиейджинг медицина – общо название на раздел от медицината, който включва всякакви научнообосновани подходи за  повишаване на функционалния капацитет (жизнеността) и удължаване на продължителността на човешкия живот.

Редица научни публикации, книги и статии за цитогените и цитомаксите можете да намерите на сайта на проф. Хавинсон.

http://khavinson.info/publications

Информация за проф. Хавинсон и неговата работа в областта на геронтологията и активното дълголетие можете да намерите на сайта на blitz.bg:

https://www.blitz.bg/article/28365

https://www.blitz.bg/article/22152